Javni poziv za subvencioniranje razvojnih biznis planova za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja – Start-up paket za mlade i nezaposlene, sa područja Unsko-sanskog kantona

POZIV NA EDUKACIJU O FONDOVIMA I PROJEKTIMA EU – TEČAJ ZA ISPUNJAVANJE PROJEKTNE PRIJAVE
2. listopada 2020.
Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu podrške subjetima male privrede i obrtima za 2020. godinu i Izmjena Javnog poziva za odabir korisnika sredstava po Programu podrške subjektima male privrede i obrtima za 2020. godinu
23. listopada 2020.

Javni poziv za subvencioniranje razvojnih biznis planova za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja – Start-up paket za mlade i nezaposlene, sa područja Unsko-sanskog kantona

Broj: 08-20-11489-3 /20

Bihać:23.09.2020.godine

 

Na osnovu člana 1.,2.,3.,5. i 8. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 7/08 i 4/12), Program  subvencija za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje –Start Up za mlade-dodjela novčane podrške razvoju Start Up projektima-Biznis planovima u području poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja   u  2020. godini, broj:08-20-11489-2/20 od 22.09.2020.godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2153/2020 od 17.09.2020.godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV

za subvencioniranje razvojnih biznis planova za poticanje razvoja  poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja- Start-up paket za mlade i nezaposlene, sa područja Unsko-sanskog kantona

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva subvencioniranje razvojnih biznis planova u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda – Start-up paket za mlade.

Subvencije iz predhodnog stava mogu se koristiti u slijedeće svrhe:

 1. Kupovina nove opreme, deklarisanih drvenih sadnica, presadnica voća, povrća i micelija gljiva;
 2. Nabavka poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja za iste;
 3. Nabavka plastenika, staklenika, rashladnih komora, sušara, ambalaže i mašina za prvi stepen dorade kao i ambalaže i pakirnica;
 4. Nabavka sistema za navodnjavanje odvodnjavanje i protivgradne zaštite;
 5. Troškovi opremanja i rekonstrukcije prostora koji će biti korišten u svrhu primarne poljoprivredne proizvodnje i prvog stepena dorade poljoprivrednih proizvoda;

Osnovni kriterij za prijavu na Start-up paket je fizičko lice do  i  35 godina, nezaposleno i da je dostavljen biznis plan u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda.

Biznis plan dostavlja se u prijavi kao poseban dokument u prijavnom obrazcu koji je dostupan uz ovaj javni poziv.

Izbor korisnika programa iz Paketa Start-up izvršiti će Komisija koju imenuje Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a. Komisiju čine tri člana i tehnički sekretar Ministarstva.

Komisija će evaluirati izvodljivost i kvalitetu biznis planova na osnovu bodovne liste kriterija  za paket Start-up za mlade, najkasnije 30 dana nakon zatvaranja javnog poziva. Okvirno je planirano da se sredstva mogu dodjeliti do 80% ukupne vrijednosti poslovne ideje – biznis plana, a maksimalan iznos bespovratne subvencije po fizičkom licu do 10,000.00 KM.

U skladu sa općim i posebnim kriterijima utvrđenim Programom subvencija za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini, broj:08-20-11489-2/20 od 22.09.2020.godine koji je Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila Odlukom, broj:03-017-2153/2020 od 17.09.2020.godine, subvencija će se dodijeljivati najuspješnijim biznis planovima na bazi kompetitivnog procesa odabira i stručne procjene izvodljivosti, kvaliteta i opravdanosti poslovnih ideja. Biznis plan fizičkih lica koje će biti podržane u sklopu ovog javnog poziva moraju biti vezane za poljoprivredu, naročito djelatnosti koje dodaju novu vrijednost primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i postižu visok nivo finalizacije proizvoda za tržište, ali i ruralni razvoj. Aktivnost koje će se podržavati uključuju prvi stupanj dorade i pakovanje finalnih poljoprivrednih proizvoda. Poslovne ideje – biznis plan ruralnog razvoja uključuju i aktivnosti iskorištavanja potencijala prirodnih i ljudskih resursa za postizanje uravnoteženog razvoja ruralnih područja kroz podizanje konkurentnosti ruralne ekonomije, povećanje zaposlenosti, promociju zaštite okoliša, te pretvorbe ruralnih područja u održiva mjesta za život i rad stanovništva.

Ovim programom neće biti podržane ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, proizvodnju duhana i duhanskih proizvoda,  te proizvodnju i promet proizvoda i usluga koji nisu dozvoljeni po BiH zakonima i propisima.

Ukoliko je podnosilac prijave bio korisnik nekog drugog programa i ostvario novčanu podršku za mlade u proteklom periodu    za isto, neće se finansirati.

Neprihvatljivi troškovi

 1. Troškovi registracije biznisa (npr. troškovi taksi, advokatske usluge, troškovi kopiranja i ovjeravanja dokumenata, izrada pečata i sl.);
 2. Osnivački kapital ukoliko je predviđeno osnivanje d.o.o. preduzeća i obrta;
 3. Troškovi zaposlenika (plate), doprinosi za zdravstvena ili mirovinska osiguranja;
 4. Nabavka polovnih mašina i opreme;
 5. Nadoknade za projektne partnere koji su angažirani na implementaciji aktivnosti;
 6. Dugovanja, rezerve za gubitke, dugovanja po kamati;
 7. Troškovi režija i održavanja (voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje objektom, internet i sl.);
 8. Kupovina, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za ličnu upotrebu, najam ili prodaju;
 9. Izvršavanje radova ili osiguravanje robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti;
 10. Kazne i troškovi sudskog spora;
 11. Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za finansijske transfere i drugi troškovi u potpunosti finansijske prirode;
 12. Kamate, police osiguranja imovine (uključuje i imovinu nabavljenu iz projekta), konverzije,nadoknada ili gubici prilikom konverzije valuta,troškovi uvoza ,carine,špeditorske usluge,lizing i ostale troškove nespomenute kao prihvatljive;
 13. Studijske posjete;
 14. Stavke već finansirane u sklopu nekog drugog projekta;
 15. Kupovina i iznajmljivanje zemljišta i postojećih zgrada;
 16. Kreditiranje trećih osoba;
 17. Ostali troškovi koji nisu relevantni za implementaciju biznis plana.

 

Napomene:

Troškovi nastali u periodu prije potpisivanja ugovora sa programom iz ovog poziva ulaze u kategoriju neprihvatljivih troškova.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Finansijska sredstva odobrena Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) pod stavkom: „Subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje razdjel 20 ekonomski kod 614500 subanalitika KAP 006 („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 7/20 i19/20 ) odobravat će se fizičkim (u daljem tekstu: klijent), koji ispune opće, osnovne, administrativne, posebne i dodatne kriterije.

 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju fizička lica,  do i 35 godina, nezaposlena, i to da je:

 • Nosilac Projekta ima pravilno popunjenu, potpisanu i blagovremeno dostavljenu prijavu za učešće u programu  Start-up sa biznis planom;
 • Državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište na Unsko-sanskom kantonu;
 • Fizičko lice, koje je registrovano federalnom RPG/RK registru poljoprivrednih proizvođača kod općinskih/gradskih službi za poljoprivredu;
 • Podnosilac prijave će učestvovati vlastitim sredstvima sa minimalno 20% vrijednosti ukupne investicije (dokaz);
 • Podnosilac prijave do objave ovog javnog poziva nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora za istu namjenu (izjava za isto);
 • Fizičko lice koje se na Program javlja sa Start-up biznis planom, do i 35 godina starosti i ima status nezaposlene osobe (dokaz da je prijavljen na evidenciji biroa za zapošljavanje);
 • Podnosilac prijave koje nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za prethodnu godinu prema Kantonalnoj poreznoj upravi (dokaz uvjerenje);
 • Legalan korisnik poljoprivrednog zemljišta, koje koristi u poljoprivrednoj proizvodnji (dokaz o posjedništvu, vlasništvu, zakupu i koncesiji);

 

III UVJETI ZA UČESTVOVANJE

 

Za podnošenje Prijave za ostvarivanja prava korištenja subvencije,  fizička lica  su dužna podnijeti uz Prijavu slijedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju slijedećih uvjeta:

 1. Kopija lične karte (ovjerena);
 2. CIPS prijava (original ili ovjerena);
 3. Podtvrdu iz Federalnog RPG/RK registra poljoprivrednih proizvođača

    (original);

 1. Izjavu da će podnosilac prijave učestvovati vlastitim sredstvima sa minimalno

    20% vrijednosti ukupne investicije (original);

 1. Izjava da podnosilac prijave do objave ovog javnog poziva nije koristio

   bespovratna sredstva iz drugih  izvora i sredstava resornog Ministarstva za istu    

   namjenu – izjava za isto (original);

 1. Dokaz da je prijavljen na evidenciji zavoda za zapošljavanje

   (dokaz potvrda o statusu original ili ovjerena kopija nestarija od 30 dana od prijave  

   na Javni poziv);

 1. Potvrda o izmirenju poreskih obaveza za prethodnu godinu prema Kantonalnoj

    poreznoj upravi (original ili ovjerena kopija);

 1. Dokaz o vlasništvu (orginal ili ovjerena kopija ZK izvatka iz ZK uloška) a ukoliko

   se radi o suvlasništvu uz orginal ili ovjerenu kopiju ZK izvatka iz ZK uloška treba  

   dostaviti i saglasnost svih upisanih suvlasnika) ili posjedništvu (orginal ili ovjerena

   kopija izvoda iz posjedovnog lista katastarske evidencije) ili zakupu (ovjerena kopija      

   ugovora) ili koncesiji (ovjerena kopija ugovora) ili drugi valjan  dokaz kojim se   

   dokazuje pravo korištenja na predmetnoj parceli u skladu sa pozitivnim zakonskim  

   propisima;

 1. Kućna lista za domaćinstvo podnosioca prijave ne starija od 30 dana od dana

    objeve javnog poziva original ili ovjerena kopija);

10.Kantonalna administrativna taksa 5 KM (Službeni glasnik USK-a br.17/16)

 

Kao dodatni kriteiji bodovaće se slijedeće stavke, za koje treba priložiti dokaz:

 1. Podnosilac prijave je žena (ovjrena kopija lične);
 2. Podnosilac prijave je osoba mlađa od i 35 godina starosti (ovjrena kopija lične);
 1. Fizičko lice lice koje se na Program javlja sa Start-up biznis planom ,lokacija realizacije biznis plana  udaljena je od centra grada 5 i više kilometara dobija dodatne bodove kod bodovanja aplikacije (dostaviti dokaz potvrda od Kantonalnog udruženje prevoznika u javnom cestovnom  saobraćaju o udaljenosti mjesta prebivališta i mjesta realizacije projekta- ovjerena kopija ili original);
 2. Podnosilac živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno u kojem samo jedan član ima zaposlenje (posao za koji se uplaćuju porezi i doprinosi);
 3. Podnosilac prijave živi u domaćinstvu koje ima 5 ili više članova (kućna lista – original ili ovjerena kopija);
 4. Podnosilac je samohrani roditelj (dokaz original ili ovjerena kopija);
 5. Podnosilac prijave ima ili je imao status povratnika ili raseljene osobe (dokaz original ili ovjerena kopija);
 6. Podnosilac prijave ima status osobe sa invaliditetom ili posebnim potrebama ili živi u domaćinstvu sa jednom ili više osoba koje imaju status osobe sa invaliditetom ili posebnim potrebama (dokaz- original ili ovjerena kopija);

Prednost će se davati korisnicima koji osvoje najveći broj bodova.

 

PROCES ODABIRA ZA PAKET START-UP

 

Proces odabira korisnika ovog Programa/javnog poziva će vršiti Komisija za odabir imenovana od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona nakon objave javnog poziva u štampanom i elektronskom mediju, a odabir korisnika vršit će se u skladu sa odredbama iz Programa/javnog poziva.

Rezultati o izboru korisnika će se objaviti na službenoj stranici http://vladausk.ba/v4/.

 

Proces odabira korisnika će se odvijati u dvije glavne faze, uključujući:

 

Prva faza: Evaluacija prijava po općim kriterijima iz javnog poziva

Komisija za odabir provodi pregled prijava i pregleda usklađenosti prijave s općim i osnovnim kritrijima i administrativnim zahtjevima;

 • Provjerava da li su ispunjeni svi opći i osnovni kriteriji;
 • Provjerava da li je dostavljena sva potrebna dokumentacija.

 

Druga faza: Izrađuje se konačna lista odabranih korisnika za učešće u Programu Paketa Start-up: Dodjela SUBVENCIJE razvoju Start-up biznis planovima u području poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja

Komisija za odabir će na osnovu dostavljenog biznis plana i raspoloživih informacija izvršiti vrednovanje i bodovanje pristiglih prijava i izraditi rang listu odabranih korisnika koji će učestvovati u programu. Komisija će odabrati  najbolje biznis planove kojima će biti dodijeljena bespovratna subvencija u pojedinačnom iznosu do maksimalno 10,000.00 KM.

Svaka faza  je eliminatorna.

 

Napomene:

U slučaju lažnog predstavljanja ili davanja netačnih informacija, podnosilac prijave će po automatizmu biti isključen iz projekta.

U slučaju podnošenja velikog broja prijava, dinamika rada komisije će ovisiti o broju podnesenih prijava.

Kroz prvu fazu, nakon prijema pristiglih prijava kod fizičkih lica ocjenjuju se sljedeći elementi :

-Da li je prijava blagovremena dostavljena u utvrdjenom roku. Ukoliko nije ista se ne razmatra i vraća se neotvorena koverta aplikantu.

– Da li prijava ispunjava sve opće, osnovne i administrativne kriterije navedene u tabeli  Programa subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje –Start up za mlade. Ukoliko je odgovor  na jedno od pitanja u tabeli  NE, prijava neće biti dalje razmatrana i prosljediće se Ministru radi donošenja rješenja o odbacivanju zahtjeva.

 

Da bi se prihvatio projekat mora biti bodovan sa minimalnim brojem bodova 50. 

Nakon ocjenjivanja prijedloga u skladu sa iznad navedenim kriterijima, definirat će se preliminarna rang lista u skladu sa dobivenim brojem bodova. Nakon toga će se izvršiti procjena tačnosti informacija navedenih u obrascu za prijavu i izraditi konačna lista odabranih korisnika za učešće u programu.

 

SMJERNICE ZA PRIJAVU

 

Nakon objavljivanja javnog poziva za podnošenje prijava, sva zainteresirana fizička lica sa područja Unsko-sanskog kantona koji ispunjavaju opće i osnovne kriterije, mogu preuzeti obrasce za prijave u zgradi Vlade USK-a ili sa službenoj web stranice http://vladausk.ba/v4/.

 

Fizička lica koji ispunjavaju  opće i osnovne kriterije, pozivaju se da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u prethodnom tekstu, najkasnije do 23.10.2020. godine do 15:30 sati. Aplikacije se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično na protokol Vlade USK-a, s tim da je na koverti ispisana slijedeća adresa:

PROGRAM SUBVENCIJA START UP- BIZNIS PLAN ZA 2020. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede, vodošrivrede i šumarstva USK

Alije Đerzeleza 2

77000 Bihać

 

Dokaz da je prijava dostavljena u roku je datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica ili pečat protokola Vlade USK-a sa datumom.

 

Sve prijave predaju se u zatvorenoj koverti naslovljene na ”PROGRAM SUBVENCIJA START UP –  BIZNIS PLAN ZA 2020. GODINU“ sa naznakom NE OTVARAJ.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 37 316-111  ili e-mail poljoprivreda@vladausk.ba

 1. Obrasci s nepotpunim podacima će biti odbijeni.
 2. Prijave koje ne sadrže potrebnu prateću dokumentaciju se neće razmatrati.

 

Pored ispravno popunjenog i potpisanog obrasca za prijavu za učešće u „PROGRAMU SUBVENCIJA START UP BIZNIS PLAN ZA 2020. GODINU“, sva fizička lica koja se prijavljuju trebaju dostaviti prateću dokumentaciju, koja je navedena u javnom pozivu.

 

                                                                                             MINISTAR

 

                                                                       ________________________________

                                                                             Sulejman Kulenović, dr.vet.med.

 

KLIK NA PRIJAVNI OBRAZAC ZA PREUZIMANJE DOKUMENTA!

PRIJAVNI OBRAZAC!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BhTelecom

Odgovori