USAID I OKUSK u realizaciji novog projekta “TRADICIONALNA OZNAKA HRANE”

MAJSTORSKI ISPIT ZA OBRTNIKE
1. lipnja 2022.
LPZ tim održao 2. sastanak u okviru projekta “Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada”.
5. rujna 2022.

USAID I OKUSK u realizaciji novog projekta “TRADICIONALNA OZNAKA HRANE”

 

                                                                                                                                    Obrtnička Komora USK

Održavanjem kick off sastanka dana 25.08.2022.godine  otpočela je  implemenatcija projekta pod nazivom „Tradicionalna oznaka hrane“. Projekt implementira Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Biotehničkim fakultetom u Bihaću, a finasiran je od strane USAID turizam BiH. Implementacija  projekta  će trajati 12 mjeseci. Sastanku su prisutvovali predstavnici proizvođača poljoprivedno-prehrambenih proizvođača, Udruženja žena koje u svom radu promoviraju tradicionalnu hranu, predstavnici turističkih subjekata, predstavnici Univerziteta u Bihaću te predstavnici vlasti USK-a.

Na sastanku su predstavljeni ciljevi projekta, plan aktivnosti i način implementacije. Na samom početku sastanka obratio se predsjednik Obrtničke komore USK-a Enes Arapović, projekt menadžer, zatim predstavnik USAID Turizam BiH gosp.Velibor Trifković koji su istakli značaj implementacije ovog projekta za razvoj turizma USK-a.

Prezentacija projekta“ Tradicionalni ugled hrane“ prisutnima je predstavio koordinator projekta ispred Biotehničkog fakulteta prof.dr.sc. Halid Makić, te  je pojasnio  na koji način će biti implementiran projekt. Posebno je istakao benefite koje mogu ostvariti korisnici projekta.

Cilj projekta je jačanje turizma kroz promociju  gastronomske ponude USK-a, te povezivanje proizvođača tradicionalne hrane i njihovo uključivanje u lanac turističke ponude. Prije svega projektom su odabrana dva tradicionalna proizvoda sa USK-a (trahana i krajiški omač) koji će biti zaštićeni kao „Garantirano tradicionalni specijaliteti“, a sve u cilju osnaživanja turističke ponude destinacije USK kroz jačanje gastroturizma. O značaju registracije proizvoda kao Garantirano tradicionalni specijaliteti (GTS), na sastanku je prisutnima prezentirala prof.sc. Suzana Jahić sa  Biotehničkog fakulteta, jedna od učesnica na projektu.  

Projektom je predviđena i uspostava kapaciteta proizvodnje tradicionalne hrane i organiziranje proizvodnje u najmanje  dva postojeća obrta i  najmaje dva nova start up-a po procedurama proizvodnje hrane sa „tradicionalnim ugledom“. To znači da će proizvođači projektom biti podržani kroz nabavku opreme i certifikaciju usklađensoti sa standardom, te će im  se pružiti stručna pomoć u cilju uspostave proizvodnje hrane prema standardima. Kako bi garantirano tradicionalni specijaliteti bili prepoznatljivi i poslužili u promociji gastroturizma, izradit će se prepoznatljiv  dizajn  i oznake, oblik i vrsta ambalaža i  deklaracija proizvoda „tradicionalnog ugleda“, te izvršit promocija proizvoda i destinacije.

Kako bi proizvodi sa oznakom GTS-a bili dostupni turistima i plasirani kao dio gastronomske ponude  USK-a, na nivou projekta će se formirati lokalno partnerstvo koje čine učesnici sa projekta, proizvođači hrane, turistički  subjekti koji će zajedničko djelovanje osigurati da tradicionalni proizvodi  sa oznakom GTS budu zastupljeni u našim restoranima, a isto tako upakovani u prepoznatljivu ambalažu, prepoznatljivim dizajnom, dostupni turistima za kupovinu.

Projekt je prepoznat i financijski podržan od strane Ministarstva privrede USK-a, što je i na samom satnaku potvrdila u svom obraćanju i ministrtica u Vladi USK-a Samra Mehić. Podršku projektu ispred Univerziteta u Bihaću je uputila i Prorektor za finansije i razvoj prof.dr.Jasmina Ibrahimpašić. Iskazala je također svoje zadovoljstvo što profesori sa Biotehničkog fakulteta uključeni u stručni dio postupka regsitracije ova dva tradicionalna proizvoda i da će to biti prva dva proizvoda u BiH koji će imati GTS oznaku  i biti registrirani kod Agencije za sigurnsot hrane BH, što je i prva stepenica za evropski certifikat.

 

 

 Cilj projekta je razviti partnerstvo na lokalnom nivou koje će provesti niz aktivnosti kako bi turistička destinacija dobila udruženu i jedinstvenu turističku ponudu. Turistička ponuda će predstavljala integrirane elemente od proizvodnje tradicionalnih proizvoda/specijalteta do njihove distribucije do svakog turiste. Pri tome bi se kroz proces regsitracije i standardizacije proizvoda stekla pretpostavka osiguranja kvaliteta prehrambenih proizvda i zvanična registracija „garantirano tradicionalni specijalite“. Registracija i dizajn proizvoda kao i njihov plasman preko turističkih subjekata do turista, poslužit će da se razvije strategija marketinga i odrede smjernice i konkrene aktivnosti na promociji. Pored toga uradit će se prepoznatljiv dizajn i oznake, oblik i vrsta ambalaža, deklaracija, a zatim provesti promotivne aktivnosti.

Po okončnju projekta bit će uspostavljena najmanje 4 (četiri) certificirana proizvođača registrairani  za proizvodnju prehrambenih proizvoda sa oznakom tradicionalnog ugleda u skladu sa Pravlnikom o sistemu kvalitete za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18). Pored toga registrirat će se 2 (dva) prehrambena proizvoda sa oznakom kod agencije za sigurnost hrane. OK USK kao nosilac oznake će moći uključivati dodatno nove obrtnike/proizvođače i uključivati ih u gastronomsku ponudu USK-a

Sve je to skupa, medijski popratila naša medijska kuća Radio-televizijska kuća RTV USK. 

BhTelecom

Odgovori